കൂളന്റ് നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂപടത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട് . നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾക് അനുമതി ലഭ്യമാവുകയും; 40 ലക്ഷം രൂപവരെ വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ നികുതി വലയിൽ നിന്ന് ഒഴുവാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കി.വിദേശജോലികൾ ശാശ്വതമല്ലാതായി തീർന്നതോടെ അതിജീവനത്തിനായി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ ആണ് മലയാളി ഇന്ന് ; അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെറുകിട ഉല്പാദന യൂണിറ്റുകൾ വഴി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളും സംരംഭകസാധ്യതകളും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം സംരഭങ്ങളെ ഭയപ്പാടോടെ നോക്കികണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമൂഹമായി നാം മാറി.

ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയുടെ സാദ്ധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഗവണ്മെന്റ് ഈ മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച്‌ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് .

ഉപഭോക്ത്ര വിപണിയിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്കു വന്നുചേരും.ചെറുകിട വ്യവസായമായി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉല്പന്നമാണ് റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ്.

സാദ്ധ്യതകൾ 

വിവിധതരം എൻജിനുകൾ ; പന്പ്‌ സെറ്റുകൾ തുടങ്ങി കൂളന്റ് ഉപയോഗം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.കൂടാതെ പുതിയ തലമുറ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിർബന്ധമായും കൂളന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണ് . ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാം എന്നതും പ്രാദേശികമായിപോലും വിപണി നേടാം എന്നതും ഈ വ്യവസായത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.സംസ്ഥാനത്ത് കൂളന്റ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും എൺപത് ശതമാനവും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കൂളന്റുകളാണ്.അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കും എന്നതും ആകർഷണീയമാണ് .

മാർക്കറ്റിംഗ് 

 പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ നേരിട്ട് വിതരണം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം വിതരണക്കാരെ നിയമിച്ചും വിപണി പിടിക്കാം.ബ്രാൻഡിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാർക്കറ്റിങ് എളുപ്പമാണ്.നിർമാണത്തിലും പായ്ക്കിങ്ങിലും ഗുണമേൻമ നിലനിർത്തുകയാണ് പ്രധാനം.

സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിശീലനം 

കൂളന്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും;പരിശീലനവും കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്തെ ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററായ അഗ്രോപാർക്കിൽ ലഭിക്കും.

ph : 0485 -2242310 ,+91 9446713767

മൂലധന നിക്ഷേപം 

1 . മിക്സിങ് ടാങ്ക്.                       – 30,000 

2 . ഫില്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ     – 30,000 

3 . ഡി മിനറലൈസിങ് പ്ലാന്റ്.    – 60,000 

4 . അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ – 10,000 

                                                ———

                                                1,30,000 

പ്രവർത്തന മൂലധനം              –  1,00,000 

                                                ———-

 ആകെ                                     2,30,000 

പ്രവർത്തന വരവ് ചിലവ്  കണക്ക് 

ചിലവ് 

( പ്രിതിദിനം 200 ലിറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് ) 

1.  മോണോ  എത്തിലീൻ        –

     ഗ്ലൈക്കോൾ                       –

     ഡിമിനറലൈസിങ് വാട്ടർ   –

     അനുബന്ധ ചേരുവകൾ     -11800.00 

2.  പായ്കിംഗ്                             -1500.00 

3. അനുബന്ധ ചിലവുകൾ     -1000.00 

                                              ————

    ആകെ ചിലവ്                     -14,300.00 

വരവ് 

( 200 ലിറ്റർ നിർമ്മിച്ച് വില്പന നടത്തുംബോൾ ലഭിക്കുന്നത് )

1.  1 ലിറ്റർ  MRP : 200.00 

2.  വില്പനക്കാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും  കമ്മിഷൻക്കഴിച്ച്  ഉല്പാദകന് ലഭിക്കുന്നത്  — 120.00 

3.  200 ലിറ്റർ x 120.00 =24,000.00 

ലാഭം 

24000 -14300 =9700.00 

ലൈസൻസ് ; സബ്‌സിഡി 

ഉദ്യോഗ് ആധാർ,ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടാക്‌സ് തുടങ്ങിയ ലൈസൻസുകൾ നേടണം.സ്ഥിര മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് അനുബന്ധമായി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും

Projects

Share This