ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിനുമായി നടത്തേണ്ട ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകള്‍ ചിലവേറിയതാണ്. അഗ്രോപാര്‍ക്കുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാബുകളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്‍മാ പരിശോധന നടത്താന്‍ അവസരമുസ്സണ്ട്. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് അഭികാമ്യം, ഷെല്‍ഫ് ലൈഫ് സ്റ്റഡി, മൈക്രോബയോളജി, നൂട്രിഷന്‍ ഫാക്റ്റ്സ് നിര്‍ണ്ണയം തുടങ്ങി ഒരു ഉല്പന്ന നിര്‍മാണത്തിന്‍റെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അഗ്രോപാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Share This