വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും നാട്ടിലെത്തി സ്വന്തം വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. നാട്ടിലെ നിയമ ലൈസന്‍സിംഗ് സംവിധാന വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലാത്ത വിദേശ മലയാളികള്‍ നാടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥിതിയെ പഴിചാരി ശ്രമങ്ങള്‍അ വസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. വിദേശ മലയാളികളുടെ സംരംഭക വാസനകളെ കമ്പനികളാക്കി പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അഗ്രോപാര്‍ക്കില്‍ എന്‍. ആര്‍. ഐ ഇന്‍കുബേഷന്‍ സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കിന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സംരംഭങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം, ലൈസൻസുകൾ, വായ്‌പകൾ എന്നിവ ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം തുടങ്ങി നാട്ടിൽ ചെറുകിട വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അഗ്രോപാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് സംരംഭം സ്വന്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ നേടുന്നതുവരെ തുടക്കത്തിലെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കൈത്താങ്ങും അഗ്രോപാർക്ക് നല്‌കും. പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ  നാടിൻറെ വികസന പരിപാടികൾക്കൊപ്പം ചേരാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനം കൂടിയാണ് എൻ. ആർ. ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൽ. 

ആശയവുമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് സംരംഭവുമായി മടങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നു.

അഗ്രോപാർക്കിൽ സൗജന്യ എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൽ, ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സംവിധാനം, ഇൻക്യൂബേഷൻ ഫെസിലിറ്റി

 

കേരളത്തിലെ കാർഷിക – ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ ചെറുകിട വ്യവസായരംഗത്ത് 2014 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇൻക്യൂബേഷൻ സെന്ററായ പിറവം അഗ്രോപാർക്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും തൊഴിൽ നഷ്ടം നേരിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ഉപജീവനത്തിനായി ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സൗജന്യ എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെല്ലും ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൗകര്യവും ഇൻക്യൂബേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും ഏർപ്പെടുത്തി.

Register Now!

നാട്ടിൽ ഉപജീവന ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധനവ് – ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ – ഇതര ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വലിയ മുതൽമുടക്ക് നടത്തി യന്ത്രങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം അഗ്രോപാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അഗ്രോപാർക്കിലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പായ്ക്കിംഗ്, സംസ്കരണം, സൂക്ഷിപ്പ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഇത്തരത്തിൽ അഗ്രോപാർക്കിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിപണി സാധ്യത പഠിച്ച ശേഷം വിജയ സാധ്യതയുള്ളവയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ മുതൽ മുടക്ക് നടത്തി നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ സഹായങ്ങൾ നല്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസുകൾ നേടുക, വായ്പ പദ്ധതികളെയും വായ്പ നല്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള വിവര കൈമാറ്റം, പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ തയാറാക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക തുടങ്ങി നാട്ടിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത സംരംഭകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് നല്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ് എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെല്ലുവഴി നല്കുന്നത്. 16 മെന്റർമാരും 40 ൽ അധികം ഫാക്കൽറ്റികളും അഗ്രോപാർക്കിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സംരംഭകരും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും.

ഇൻകുബേഷൻ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ വിജയകരമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടവർക്ക് സ്വന്തമായി വ്യവസായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും അഗ്രോപാർക്കിന്റെ കൂത്താട്ടുകുളത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും. മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായിരിക്കും വാടക ഈടാക്കുക.

അഗ്രോപാർക്ക് എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻക്യൂബേഷൻ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായതിനു ശേഷം പ്രവാസികൾക്കായി കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗജന്യ സംരംഭകത്വ വികസന സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. വിവിധ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങളും ഡി-വാലർ മാനേജ്‌മന്റ് കൺസൾട്ടൻസിയും ഫിൻ ആക്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസും പങ്കാളികളാകും.

നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അനുമതി നല്കി നടപ്പാക്കിയതിനൊപ്പം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ അനുമതി നല്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നല്‌കിയ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഗ്രോപാർക്ക് ‘സുസ്ഥിരം’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസി ഉപജീവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

നഷ്ട ഭീതിയില്ലാതെ ഉപജീവനത്തിനും അതിജീവനത്തിനുമായി കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സുസ്ഥിര പദ്ധതി അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ കേരള മോഡൽ ആകുമെന്ന് ചെയർമാൻ ഡോ: ബൈജു നെടുംങ്കേരി പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെജിസ്ട്രറേൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക

0485 2242310 , 9446713767 (whatsapp) വഴിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

NRI Regsitration Form

9 + 8 =

Share This