അഗ്രോപാർക്ക്

കേരളത്തിന്‍റെ കാര്‍ഷിക രംഗത്തും, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, ഡയറി, പൗള്‍ട്രി, ഖാദി-കൈത്തറി, മത്സ്യ സംസ്കരണം, പരമ്പരാഗത വ്യവസായം, നാടന്‍ കൈത്തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളില്‍ നിന്നും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും വേണ്ടി സ്ഥാപക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഇന്‍കുബേഷന്‍ സെന്‍ററാണ് അഗ്രോപാര്‍ക്ക്. സംരംഭകത്വ വികസനവും, ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ വര്‍ദ്ധനവും അഗ്രോപാര്‍ക്കിന്‍റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

വ്യവസായപാർക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളുടെ ചുവട് പിടിച്ച്, അഗ്രോപാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്ക് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ആക്സെൻഡ് 2020 ൽ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. 2017ൽ ഈസ്‌ ഓഫ്‌ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്ന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യപാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

Projects

ബനാനാ ഫിഗ്ഗ്

കടൽ കടന്ന് വാഴപ്പഴം  കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക...

സോൾവെന്റ് സിമിന്റ്

കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖല കുതിപ്പിലാണ്....

അഗർബത്തി നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ചന്ദനത്തിരി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു...

നാറ്റ ഡി കൊക്കോ

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാറ്റ ഡി കൊക്കോ കേരളം...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

സോൾവെന്റ് സിമിന്റ്

കേരളത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖല കുതിപ്പിലാണ്....

അഗർബത്തി നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ചന്ദനത്തിരി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു...

നാറ്റ ഡി കൊക്കോ

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാറ്റ ഡി കൊക്കോ കേരളം...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

അഗർബത്തി നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ ചന്ദനത്തിരി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു...

നാറ്റ ഡി കൊക്കോ

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാറ്റ ഡി കൊക്കോ കേരളം...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

നാറ്റ ഡി കൊക്കോ

നാളികേര വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നാറ്റ ഡി കൊക്കോ കേരളം...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ...

കപ്പലണ്ടി മിഠായി

മലയാളികളുടെ നാവിൻ തുന്പിൽ എന്നും ഗൃഹാതുരത്വം...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായനയം ചെറുകിട വ്യവസായ...

ശീതളപാനീയങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ശീതള പാനീയങ്ങൾക്ക് എന്നും നല്ല...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായനയം ചെറുകിട വ്യവസായ...

ബാറ്ററി വാട്ടർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലവിൽ...

ലോൺട്രി

കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്കൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായനയം ചെറുകിട വ്യവസായ...

ബാറ്ററി വാട്ടർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലവിൽ...

നാഫ്തലീൻ ബോൾ – ഒരു സ്വച്ഛഭാരത് സംരംഭം

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ...

പപ്പട നിർമ്മാണം

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പപ്പട നിർമ്മാണം ...

നാപ്‌കിൻ നിർമ്മാണം

കേരളം ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ...

നാളീകേരത്തിൽ നിന്ന് കേരകൂൾ

കേരളം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് തെങ്ങുംനാളീകേരവും...

തിന്നർ നിർമ്മാണം വൻ വിപണി സാധ്യതയുള്ള സംരംഭം

കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായി...

കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്‌കരണം

കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് ഇളനീർ. പോഷക...

തേങ്ങാ പീര സംസ്‌കരണം

കേരളം നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വലിയ...

സ്റ്റീൽ സ്‌ക്രബർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസായനയം ചെറുകിട വ്യവസായ...

ബാറ്ററി വാട്ടർ നിർമ്മാണം

കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലവിൽ...

നാഫ്തലീൻ ബോൾ – ഒരു സ്വച്ഛഭാരത് സംരംഭം

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ...

വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ പോളിഷ്, ഡാഷ് പോളിഷ് നിർമാണം

കേരളത്തിന്റെ വാഹനവിപണി അനുദിനം കുതിച്ചുയരുകയാണ്....

Events

There are no upcoming events at this time.

Services

എം.എസ്.എം.ഇ ക്ലിനിക്

കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായ...

read more

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ

ഉല്പന്നങ്ങളുടെ റീ പായ്ക്കിംഗ്, വലിയ വ്യവസായങ്ങളുടെ പുറം കരാര്‍ ജോലികള്‍ ഏറെറടുത്തു ചെയ്യുന്ന ചെറിയ...

read more

3 + 6 =